INTEGRITETSPOLICY

UrVenue PRIVACY POLICY

UrVenue may collect information when a form is voluntarily submitted on this website. Click here to read our privacy policy.

 

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR) även i Sverige. Förordningen, som vid dess ikraftträdande i Sverige ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL), ställer höga krav på hanteringen av personuppgifter och det är vår uppgift att säkerställa att din integritet skyddas.

Nedan följer information om hur Publik behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Publik i Västerås AB, 556536-1283, Torggatan 1, 722 15 Västerås (”Publik”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”).

Ändamål med vår hantering av personuppgifter

I samband med att du gör en förfrågan via vår hemsida eller på annat sätt tar kontakt med oss sparar och använder vi de uppgifter du lämnat för att kunna besvara eller hantera eventuell förfrågan eller annat ärende.

Dessutom kan dina uppgifter komma att användas för att kommunicera erbjudanden, fakturering samt annan information som vi anser att våra registrerade bör upplysas om. Detta kommuniceras genom SMS, e-post eller genom offentliga inlägg på vår Facebook-sida. Samtliga erbjudanden är generellt riktade och görs därmed aldrig baserat på några personliga preferenser hos våra registrerade.

Du har alltid rätt att avböja marknadsföringsmaterial från oss och kan göra så genom att:

 • Följa instruktionerna för avregistrering i utskick av våra nyhetsbrev
 • Kontakta oss via info@pblk.se

Eftersom vår typ av verksamhet är inriktad på att ge våra kunder en så bra upplevelse som möjligt hos oss, anser vi att bilder och rörligt material i form av ”vimmelbilder” är det bästa sättet att informera om vår verksamhet. Bildupptagning kan därmed komma att samlas under ditt besök hos oss.

För att förbättra din upplevelse på vår hemsida för vi statistik och gör analyser av ditt surfbeteende på vår webbplats (www.pblk.se) genom att använda oss av cookies (läs mer under rubriken

Cookies).

Kategorier av registrerade

För att du ska veta om du omfattas av vår personuppgiftsbehandling vill vi tydliggöra vilka kategorier av registrerade vi behandlar.

Följande kategorier av registrerade behandlas:

 • Gäster
 • Medlemmar
 • Besökare i våra lokaler
 • Besökare på pblk.se
 • Prospekts
 • Leverantörer och kontaktpersoner för dessa
 • Anställda hos Publik

Personuppgifter som behandlas

Via våra formulär för bokning, köp, förfrågan och medlemsregistrering på vår hemsida samlar vi in följande uppgifter för behandling:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Medlemskod (medlemsregistrering)
 • Antal i sällskapet (bokning och förfrågan)
 • Kortinformation (endast vid köp)
 • Adress (endast vid köp)

Övriga uppgifter som du kan välja att lämna vid bokning/köp/förfrågan/medlemsregistrering för behandling:

 • Kön
 • Tid för ankomst och tid som du tänkt lämna Publik vid ditt besök
 • Budget för ditt besök
 • Företagsnamn
 • Övriga kommentarer
 • Födelsedatum

När du besöker våra lokaler:

 • Bildupptagning (kameraövervakning och vimmelbilder)

När du besöker vår hemsida:

 • Enhetsinformation (IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, skärmupplösning via cookies)

Rättsliga grunder för vår behandling

Avtal

Vid köp av biljett, konsumtionsvara eller annat som vi erbjuder till försäljning, bordsbokning, bokning av evenemang eller andra tillfällen, medlemsregistrering och förfrågan för gästlista använder vi oss av avtal som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter. Det kan således röra sig om befintliga avtal eller syfte att ingå avtal.

 

Samtycke

Marknadsföring

Ibland skickar vi ut nyhetsbrev med nyheter eller information som vi tror att du som användare är intresserad av. Den information som skickas ut är riktad till alla som registrerat sig för prenumeration av nyhetsbrev och baseras inte på något sätt på dina personliga preferenser. Nyhetsbrev skickas aldrig till någon som inte samtyckt till detta. Du kan alltid avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på “avprenumerera/unsubscribe” i slutet av varje e-postmeddelande och på så sätt återkalla ditt samtycke om du så önskar.

 

Cookies

Den enhetsinformation vi samlar in via

Cookies (se nedan) grundar sig också på ditt samtycke. Notera dock att funktionaliteten kan försämras eller att vissa funktioner inte blir tillgängliga om du återkallar ditt samtycke.

 

Berättigat intresse

Vimmelbilder

Det finns varken ett generellt tillstånd eller förbud i GDPR mot att publicera vimmelbilder eller filmklipp. Utgångspunkten för publicering av bilder och rörligt material på Publiks hemsida och sociala medier sker med stöd av en intresseavvägning, där vi publicerar bilder och rörligt material för att informera om vår verksamhet. Generellt behövs således inget samtycke, dock kan vår fotograf komma att fråga dig på plats om du vill vara med på bild/video om han/hon anser att det är nödvändigt. Vänligen kontakta oss på info@pblk.se om du vill att Publik ska radera dig från sådana publiceringar.

 

Kameraövervakning

Kamerabevakning innebär bildupptagning, vilket utgör en personuppgift om personen i fråga är identifierbar. På Publik har vi kamerabevakning för att förebygga, avslöja och utreda brott mot gäster och personal samt inbrott och stölder, med stöd av berättigat intresse. Vi har således gjort bedömningen att våra intressen av att utöva kamerabevakning är proportionerliga och rimliga i förhållande till de risker som du som individ utsätts för till följd av behandlingen.

Våra kameror spelar inte in ljud och inspelning sker endast för att förebygga, avslöja och utreda brott. Flertalet kameror spelar endast in under särskilt utsatta tider. Vi sparar inspelningen så länge det krävs för att vi ska kunna vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott.

Det är bara Publiks driftchef som har direkt tillgång till det inspelade materialet, som är lösenordskyddat och sparas så att obehörig åtkomst hindras. Materialet lämnas inte ut till utomstående, endast vid myndighetsbegäran till t.ex. polis.

I vår bedömning har vi beaktat hur våra kameror är uppsatta, samt att kamerabevakningen följer de regler som stadgas i kamerabevakningslagen 2018:1200. Samtliga utrymmen med kamerabevakning är skyltade.

Läs om dina rättigheter i samband med behandling av dina personuppgifter under rubriken ”Dina rättigheter”. För mer information om vår behandling i samband med kamerabevakning, vänligen kontakta gdpr@pblk.se.

Inspelat material via vår kamerabevakning sparas i maximalt 30 dagar med undantag för om materialet blir föremål för en brottsutredning. I dessa fall raderas materialet när utredningen är avslutad och inte längre är nödvändigt att spara ur bevishänseende.

Rättslig förpliktelse

Vissa uppgifter är vi skyldiga att spara enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet. I detta fall använder vi oss av rättslig förpliktelse som rättslig grund.

 

Cookies

På vår hemsida använder vi oss av cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Vår sida använder cookies för att skilja på om sidans besökare är nya eller återkommande samt underlätta för besökaren att röra sig på hemsidan. Cookies är inte en skadlig programvara och kan inte komma åt eller ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Det går att blockera cookies från vår webbplats. Detta medför dock att funktionaliteten kan försämras eller att vissa funktioner inte är tillgängliga.

 

Vi använder oss av cookies från Googles analysverktyg, Google Analytics. Med Google Analytics får vi möjlighet att se hur besökarna använder vår hemsida. Vi kan exempelvis se vilka sidor som är mest besökta, vilka enheter våra besökare använder, vilken browser besökaren använder, och på så sätt kunna anpassa våra sidor. Vi kan även använda informationen vid felsökningar. Informationen kan inte spåras tillbaka till individer.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling.

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Integritetspolicy och för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet.

Bilder och rörligt material i våra sociala kanaler och på hemsidan sparar vi i max 3 år. Bilder och rörligt material som vi inte publicerar på dessa plattformar och som vi inte tänker använda raderar vi i samband med att detta bestäms.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. I de fall Publik är skyldig att spara uppgifter enligt lag, lagras uppgifterna i enlighet med den tid som finns angiven i tillämplig lagstiftning. Information som behövs för vår bokföring arkiveras exempelvis i 7 år enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter

Samtycke kan återkallas

I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta genom att kontakta oss. Ett återkallat samtycke gäller endast för framtida behandlingar och tillämpas därmed inte retroaktivt.

 

Registerutdrag

Du kan när som helst kontakta Publik för att kostnadsfritt begära ut en kopia på vilka uppgifter om dig som behandlas hos oss. En administrativ avgift kommer dock att tas ut i det fall vi anser att samma begäran gjorts oskäligt många gånger.

För att begära ett registerutdrag skickar du in ett dokument med en text där du uppger vad du vill begära ut. Dokumentet ska vara skriftligt egenhändigt undertecknat och skickas till:

Publik i Västerås AB
Torggatan 1
722 15 Västerås

Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

 

Information

Som registrerad hos oss har du alltid rätt att få information om när, hur och varför dina personuppgifter behandlas. Mycket av denna information framgår redan av denna sida, men om du är intresserad av mer specifika saker rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss skriftligen på info@pblk.se.

 

Rättelse

Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Om du misstänker eller vet att någon information vi har om dig är felaktig, ber vi dig vänligen informera oss om detta. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade kostnadsfritt.

 

Begränsning

Under vissa förutsättningar har du som registrerad rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan exempelvis begära att vi avbryter hanteringen av din personliga information om du vill att vi fastställer dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.

 

Rätten att invända mot behandling

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om exempelvis den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att, på begäran, få ut dina personuppgifter i syfte att föra över dem och återanvända dem hos ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet gäller dock endast om behandlingen grundar sig på samtycke eller ett avtalsförhållande.

Om du vill göra denna begäran är du välkommen att kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Publik i Västerås AB
Torggatan 1
722 15 Västerås

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation.

 

Radering (”rätten att bli glömd”)

För det fall dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen exempelvis grundas på ditt samtycke och du återkallar detta, har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Det kan dock finnas förpliktelser för Publik, såväl avtalsmässigt som rättsligt, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag och andra förpliktelser ser vi till att blockera så att de endast kan användas för dess specifika syften.

 

Klagomål till DI

Om du anser att Publik behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information besök www.datainspektionen.se.

 

Hur vi skyddar uppgifter och information

Publik i Västerås AB arbetar ständigt för att förebygga personuppgiftsincidenter. För att säkerställa behandlingen av dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Åtgärderna vidtas för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.

Var lagras uppgifterna?

Vi kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men de personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras även utanför EU/EES. De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför EU/EES som arbetar med oss eller för en av våra underleverantörer.

Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna Policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

Kategorier av mottagare av insamlade uppgifter

För att kunna fullfölja ändamålen med vår behandling har vi personuppgiftsbiträden som hjälper oss med följande:

 • Betallösningar (Betaltjänstleverantörer)
 • IT-tjänster (Drift, support och underhåll av IT-lösningar)
 • Kundtjänst (System för hantering av ärenden rörande kundsupport)
 • Webbanalystjänster (Leverantörer av analysverktyg)
 • Mobil kommunikation (SMS-utskick)
 • Telekommunikation
 • E-postmarknadsföring

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut av Publik om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Publiks rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Om vi ändrar något i vår personuppgiftsbehandling uppdaterar vi informationen på denna sida.

Senast uppdaterad 1 juni 2018.

 

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om vår personuppgiftsbehandling, kontakta oss gärna på info@pblk.se.